ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

ញាក់ចិញ្ចើម​ក្តី​ ​ងក់ក្បាល​ក្តី​ ​បុគ្គល​ដទៃ​មិន​អាច​ឃើញ​បាន​។​ ​ដែល​ហៅថា​ ​ទីស្ងាត់​ត្រចៀក​ ​គឺទី​ដែល​បុគ្គល​ដទៃ​មិន​អាច​ស្តាប់​ពាក្យជា​ប្រក្រតី​បាន​។​ ​ដែល​ហៅថា​អាសនៈ​ជាទី​កំបាំង​ ​គឺ​អាសនៈ​ដែលគេ​បិទបាំង​ដោយ​ជ​ញ្ជំាង​ក្តី​ ​ដោយ​សន្ទះទ្វារ​ក្តី​ ​ដោយ​កន្ទេលផែង​ក្តី​ ​ដោយ​រនាំង​ ​ឬ​វាំងនន​ក្តី​ ​ដោយ​ឈើ​ក្តី​ ​ដោយ​សសរ​ក្តី​ ​ដោ​យស៊ុំ​ក្តី​ ​ឬ​ដោយ​វត្ថុ​ណាមួយ​។​ ​ពាក្យ​ថា​ ​សម្រេចការ​អង្គុយ​ ​គឺ​កាលបើ​មាតុគ្រាម​អង្គុយ​ ​ភិក្ខុ​អង្គុយ​ជិត​ ​ឬ​ដេក​ជិត​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​កាលបើ​ភិក្ខុ​អង្គុយ​ ​មាតុគ្រាម​អង្គុយ​ជិត​ ​ឬ​ដេក​ជិត​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ជន​ទាំងពីរ​អង្គុយ​ក្តី​ ​ជន​ទាំងពីរ​ដេក​ក្តី​ ​(​ឯ​ភិក្ខុ​)​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​
 [​១៥៩​]​ ​មាតុគ្រាម​ ​ភិក្ខុ​ក៏​សំគាល់​ថា​មាតុគ្រាម​ ​ហើយ​សម្រេចការ​អង្គុយ​លើ​អាសនៈ​ជាទី​ស្ងាត់​កំបាំង​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​មាតុគ្រាម​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ ​ហើយ​សម្រេចការ​អង្គុយ​លើ​អាសនៈ​ជាទី​ស្ងាត់​កំបាំង​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​មាតុគ្រាម​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិនមែន​មាតុគ្រាម​ ​ហើយ​សម្រេចការ​អង្គុយ​លើ​អាសនៈ​ជាទី​ស្ងាត់​កំបាំង​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ភិក្ខុ​សម្រេចការ​អង្គុយ​លើ​អាសនៈ​ជាទី​ស្ងាត់​កំបាំង​ ​ជាមួយនឹង​យក្ស​ស្រី​ក្តី​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១៦៧ | បន្ទាប់
ID: 636786964597038492
ទៅកាន់ទំព័រ៖