ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

មិន​ត្រូវអាបត្តិ​អ្វី​ឡើយ​។​ ​(​ទឹក​)​ ​មិន​មាន​សត្វ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ ​មាន​សត្វ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​(​ទឹក​)​ ​មិន​មាន​សត្វ​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​(​ទឹក​)​ ​មិន​មាន​សត្វ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ ​មិន​មាន​សត្វ​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​អ្វី​ឡើយ​។​
 [​២៣​]​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​មិន​ក្លែង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​មិន​មានស្មារតី​ ​ដល់​ភិក្ខុ​មិនដឹង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដើម​បញ្ញត្តិ​។​

​សិក្ខាបទ​ទី១០​ ​ចប់​។​
​ភូតគាម​វគ្គទី២​ ​ចប់​។

ថយ | ទំព័រទី ២២ | បន្ទាប់
ID: 636786883402214414
ទៅកាន់ទំព័រ៖