ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

ភិក្ខុ​អង្គុយ​ជិត​ក្តី​ ​ដេក​ជិត​ក្តី​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​កាល​ភិក្ខុ​អង្គុយ​ ​ភិក្ខុនី​អង្គុយ​ជិត​ក្តី​ ​ដេក​ជិត​ក្តី​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ជន​ទាំងពីរ​រូប​ ​(​គឺ​ភិក្ខុ​និង​ភិក្ខុនី​)​ ​អង្គុយ​ក្តី​ ​ជន​ទាំងពីរ​រូប​ ​(​គឺ​ភិក្ខុ​និង​ភិក្ខុនី​)​ ​ដេក​ក្តី​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​
 [​៨៦​]​ ​ទីស្ងាត់​ ​ភិក្ខុ​ក៏​សំគាល់​ថា​ទីស្ងាត់​ ​ហើយ​អង្គុយ​ជាមួយនឹង​ភិក្ខុនី​តែមួយ​នឹង​មួយ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ទីស្ងាត់​ ​តែ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ ​ហើយ​អង្គុយ​ជាមួយនឹង​ភិក្ខុនី​តែម្នាក់​និង​ម្នាក់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ទីស្ងាត់​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិន​ស្ងាត់​ ​ហើយ​អង្គុយ​ជាមួយនឹង​ភិក្ខុនី​តែម្នាក់​និង​ម្នាក់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ទី​មិន​ស្ងាត់​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ទីស្ងាត់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ក្នុង​ទី​មិន​ស្ងាត់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ទី​មិន​ស្ងាត់​ ​ភិក្ខុ​ក៏​សំគាល់​ថា​មិន​ស្ងាត់​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​ឡើយ​។​
 [​៨៧​]​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​បុរស​ណា​នីមួយ​ដែល​ដឹងសេចក្តី​នៅជា​ពីរ​នាក់​នឹង​ខ្លួន​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ឈរ​ ​មិន​អង្គុយ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​មានបំណង​នូវ​ទី​មិន​ស្ងាត់​ ​ហើយ​(​អង្គុយ​)​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​មានចិត្ត​បញ្ជូន​ទៅកាន់​អារម្មណ៍​ដទៃ​អង្គុយ​នៅ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ជា​ខាងដើម​បញ្ញត្តិ​។​

​សិក្ខាបទ​ទី១០​ ​ចប់​។​
​ឱវាទ​វគ្គ​ ​ជា​គំរប់៣​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ៨២ | បន្ទាប់
ID: 636786906421671051
ទៅកាន់ទំព័រ៖