ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

ចំនួន​សិក្ខាបទ​នៃ​ឱវាទ​វគ្គ​នោះ​មាន១០គឺ​
 ​អ​សម្មត​សិក្ខាបទ​ ​(​ភិ​ក្ខុនោ​វាទ​សិក្ខាបទ​)​១​ ​អដ្ឋង្គត​សិក្ខាបទ១​ ​ឧបស្សយ​សិក្ខាបទ​ ​(​ភិ​ក្ខុនូ​បស្សយ​)​១​ ​អាមិស​សិក្ខាបទ១​ ​ទាន​សិក្ខាបទ​ ​(​ចីវរ​ទាន​សិក្ខាបទ​)​១​ ​សិព្វន​សិក្ខាបទ​ ​(​ចីវរ​សិព្វន​សិក្ខាបទ​)​១​ ​អទ្ធាន​សិក្ខាបទ​ ​(​សំវិធាន​សិក្ខាបទ​)​១​ ​នាវា​ភិ​រុ​ហន​សិក្ខាបទ១​ ​ភុញ្ជន​សិក្ខាបទ​ ​(​បរិ​បា​ចន​សិក្ខាបទ​)​១​ ​ឯកោ​ឯ​កាយ​សិក្ខាបទ​ ​(​រហោ​និ​សជ្ជ​សិក្ខាបទ​)​១​។​
ថយ | ទំព័រទី ៨៣ | បន្ទាប់
ID: 636786906813693474
ទៅកាន់ទំព័រ៖