ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤០

 [​៣៣២​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្ដេច​។​ ​គឺ​ចេ​តោ​វិមុត្តិ​ ​(​រួច​ស្រឡះ​ចាក​អាសវៈ​ ​ដោយ​អរហត្តផល​សមាធិ​)​ ​១​ ​បញ្ញា​វិមុត្តិ​ ​(​រួច​ស្រឡះ​ចាក​អាសវៈ​ ​ដោយ​អរហត្តផល​បញ្ញា​)​ ​១​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​ ​
 [​៣៣៣​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្ដេច​។​ ​គឺ​សេច​ក្ដី​ផ្គូ​រ​ផ្គង​ចិត្ត​ ​១​ ​សេចក្ដី​មិន​រាយមាយ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​
 [​៣៣៤​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្ដេច​។​ ​គឺ​នាម​ ​១​ ​រូប​ ​១​ ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​
 ​[​៣៣៥​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្ដេច​។​ ​គឺ​វិជ្ជា​ ​១​ ​វិមុត្តិ​ ​១​ ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​
 [​៣៣៦​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្ដេច​។​ ​គឺ​ភវ​ទិដ្ឋិ​ ​១​ ​វិភវ​ទិដ្ឋិ​ ​១​ ​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៨៦ | បន្ទាប់
ID: 636852751699464220
ទៅកាន់ទំព័រ៖