ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៩

កព​ឡិង្កា​រា​ហារ នេះ​រូប​មិនមែន​មហាភូត ជា​ទូ​រេ​រូប។ រូប​មិនមែន​មហាភូត ជា​សន្តិ​កេរូ​បនោះ តើ​ដូចម្តេច។ ចក្ខា​យតនៈ។បេ។ រសាយតនៈ នេះ​រូប​មិនមែន​មហាភូត ជា​សន្តិ​កេរូ​ប។
 [១៥៥] រូបាយតនៈ​ដែល​បុគ្គល​ឃើញ​ហើយ សទ្ទាយតនៈ​ដែល​បុគ្គល​ឮហើយ គន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ផោដ្ឋព្វា​យតនៈ ដែល​បុគ្គល​ប៉ះពាល់​ហើយ រូប​ទាំងអស់ ជា​រូប​ដែល​បុគ្គល​ដឹង​ហើយដោយ​ចិត្ត។

ការសង្គ្រោះ​រូប​ដោយ​ប្រការ ៤ យ៉ាងនេះ។
ចប់ រូប​មាន​ប្រមាណ ៤។


 [១៥៦] រូប​ជា​បឋវីធាតុ​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ រូប​ណា ដែល​រឹង គ្រោតគ្រាត ជា​ភាព​រឹង មាន​ភាពជា​របស់​រឹង ជា​ខាងក្នុង​ក្តី ខាងក្រៅ​ក្តី ជា​ឧបា​ទិន្ន​រូប​ក្តី ជា​អនុ​បា​ទិន្ន​រូប​ក្តី នេះ​រូប​ជា​បឋវីធាតុ។ រូប​ជា​អាបោធាតុ​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ រូប​ណា ជា​ទឹក ការតាំងនៅ​ជា​ទឹក សភាព​ជ្រួតជ្រាប ការតាំងនៅ​ជា​របស់​ជ្រួតជ្រាប ការ​តភ្ជាប់​នៃ​រូប ជា​ខាងក្នុង​ក្តី ខាងក្រៅ​ក្តី ជា​ឧបា​ទិន្ន​រូប​ក្តី ជា​អនុ​បា​ទិន្ន​រូប​ក្តី នេះ​រូប​ជា​អាបោធាតុ។ រូប​ជា​តេជោធាតុ​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ រូប​ណា​ជា​ភ្លើង ការតាំងនៅ​ជា​ភ្លើង ធម្មជាត​សម្រាប់​ចេញ​ចំហាយ ការតាំងនៅ​ជា​ចំហាយ កំសួលក្តៅ ការតាំងនៅ​ជា​កំសួលក្តៅ ជា​ខាងក្នុង​ក្តី ខាងក្រៅ​ក្តី ជា​ឧបា​ទិន្ន​រូប​ក្តី
ថយ | ទំព័រទី ១១៥ | បន្ទាប់
ID: 637646505240354455
ទៅកាន់ទំព័រ៖