ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៩

និក្ខេប​កណ្ឌ


 [១៦៣] ពួក​ធម៌​ជាកុសល តើ​ដូចម្តេច។ កុសល​មូល ៣ គឺ​អលោភៈ (ការ​មិន​លោភ) ១ អទោសៈ (ការ​មិន​ប្រទូស្ត) ១ អមោហៈ (ការ​មិន​វង្វេង) ១ វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ ដែល​ប្រកបដោយ​កុសល​មូល មាន​អលោភៈ ជាដើម​នោះ និង​កាយ​កម្ម វចីកម្ម មនោ​កម្ម ដែល​តាំង​ឡើង​អំពី​កុសល​មូល មាន​អលោភៈ​ជាដើម​នោះ នេះ​ពួក​ធម៌​ជាកុសល។ ពួក​ធម៌​ជាអកុសល តើ​ដូចម្តេច។ អកុសលមូល ៣ គឺ លោភៈ ១ ទោសៈ ១ មោហៈ ១ ទាំង​ពួក​កិលេស​ដែល​តាំងនៅ​ជាមួយគ្នា​នឹង​អកុសលមូល មាន​លោភៈ​ជាដើម​នោះ វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ ដែល​ប្រកបដោយ​អកុសលមូល មាន​លោភៈ​ជាដើម​នោះ និង​កាយ​កម្ម វចីកម្ម មនោ​កម្ម ដែល​តាំង​ឡើង​អំពី​អកុសលមូល មាន​លោភៈ​ជាដើម​នោះ នេះ​ពួក​ធម៌​ជាអកុសល។ ពួក​ធម៌​ជា​អព្យាក្រឹត តើ​ដូចម្តេច។ វិបាក​ជា​កាមាវចរ រូបាវចរ អរូបាវចរ និង​អប​រិយា​បន្នៈ (លោ​កុត្ត​រៈ) នៃ​ធម៌​ជាកុសល និង​អកុសល វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ ទាំង​ពួក​ធម៌​ដែល​គ្រាន់តែ​ជា​កិរិយា មិនមែន​កុសល មិនមែន​អកុសល មិនមែន​កម្មវិបាក ឬក៏​រូប​ទាំងអស់ និង​អសង្ខតធាតុ នេះ​ពួក​ធម៌​ជា​អព្យាក្រឹត។
ថយ | ទំព័រទី ១២១ | បន្ទាប់
ID: 637646507012541938
ទៅកាន់ទំព័រ៖