ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៩

ពួក​ធម៌​ប្រាសចាក​បរា​មា​សៈ​ផង បរា​មា​សៈ​មិន​ស្ទាបអង្អែល​ផង តើ​ដូចម្តេច។ មគ្គ​ជា​អប​រិយា​បន្នៈ​ផង ផល​នៃ​មគ្គ​ផង អសង្ខតធាតុ​ផង នេះ​ពួក​ធម៌​ប្រាសចាក​បរា​មា​សៈ​ផង បរា​មា​សៈ​មិន​ស្ទាបអង្អែល​ផង។
 [២៦៦] ពួក​ធម៌​ប្រកបដោយ​អារម្មណ៍ តើ​ដូចម្តេច។ វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ នេះ​ពួក​ធម៌​ប្រកបដោយ​អារម្មណ៍។ ពួក​ធម៌​មិនមែន​ជា​អារម្មណ៍ តើ​ដូចម្តេច។ រូប​ទាំងអស់ និង​អសង្ខតធាតុ នេះ​ពួក​ធម៌​មិនមែន​ជា​អារម្មណ៍។
 [២៦៧] ពួក​ធម៌​ជា​ចិត្ត តើ​ដូចម្តេច។ ចក្ខុវិញ្ញាណ សោតវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ ជិវ្ហា​វិញ្ញាណ កាយវិញ្ញាណ មនោ​ធាតុ មនោវិញ្ញាណ​ធាតុ នេះ​ពួក​ធម៌​ជា​ចិត្ត។ ពួក​ធម៌​មិនមែន​ជា​ចិត្ត តើ​ដូចម្តេច។ វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ រូប​ទាំងអស់ និង​អសង្ខតធាតុ នេះ​ពួក​ធម៌​មិនមែន​ជា​ចិត្ត។
 [២៦៨] ពួក​ធម៌​ជា​ចេតសិក តើ​ដូចម្តេច។ វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារ​ខន្ធ នេះ​ពួក​ធម៌​ជា​ចេតសិក។ ពួក​ធម៌​មិនមែន​ជា​ចេតសិក តើ​ដូចម្តេច។ ចិត្ត​ផង រូប​ទាំងអស់​ផង អសង្ខតធាតុ​ផង នេះ​ពួក​ធម៌​មិនមែន​ជា​ចេតសិក។
ថយ | ទំព័រទី ១៨៧ | បន្ទាប់
ID: 637646535077238255
ទៅកាន់ទំព័រ៖