ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៩

 [៨៧] រូប​ជា​កព​ឡិង្កា​រា​ហារ​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ បាយ នំ សដូវ ត្រី សាច់ ទឹកដោះស្រស់ ទឹកដោះជូរ ទឹកដោះ​រាវ ទឹកដោះខាប់ ប្រេង ទឹកឃ្មុំ ស្ករអំពៅ ឬក៏​រូប​ណា​សូម្បី​ដទៃ គឺ​រូប​ជា​របស់​សម្រាប់​ស៊ីក្នុង​មាត់ ទំពា​ដោយ​ធ្មេញ គប្បី​លេប​ចូលក្នុង​បំពង់ក ច្រក​ក្នុង​ផ្ទៃ នៃ​ពួក​សត្វ​នោះៗ ក្នុង​ជន​បទ​ណាៗ ឬ​ពួក​សត្វ​ញ៉ាំង​អត្តភាព​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​ឱជា​ណា នេះ​រូប​ជា​កព​ឡិង្កា​រា​ហារ។ រូប​មិនមែន​ជា​កព​ឡិង្កា​រា​ហារ​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ ចក្ខា​យតនៈ។បេ។ ភាព​នៃ​រូប​មិន​ទៀង នេះ​រូប​មិនមែន​ជា​កព​ឡិង្កា​រា​ហារ។

ការសង្គ្រោះ​រូប​ដោយ​ចំណែក​ពីរ យ៉ាងនេះ។
ចប់ ទុក​និទ្ទេស។


 [៨៨] រូប​ខាងក្នុង ជា​ឧបា​ទា​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ ចក្ខា​យតនៈ។បេ។ កាយាយតនៈ នេះ​រូប​ខាងក្នុង​ជា​ឧបា​ទា។ រូប​ខាងក្រៅ​ជា​ឧបា​ទា​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ រូបាយតនៈ។បេ។ កព​ឡិង្កា​រា​ហារ នេះ​រូប​ខាងក្រៅ​ជា​ឧបា​ទា។ រូប​ខាងក្រៅ មិនមែន​ជា​ឧបា​ទា​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ ផោដ្ឋព្វា​យតនៈ និង​អាបោធាតុ នេះ​រូប​ខាងក្រៅ​មិនមែន​ជា​ឧបា​ទា។
ថយ | ទំព័រទី ៧២ | បន្ទាប់
ID: 637646494207698539
ទៅកាន់ទំព័រ៖