ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៦

ឋិតនៅ​ក្នុង​យាមៈ ឋិតនៅ​ក្នុង​តុសិត ឋិតនៅ​ក្នុង​និម្មានរតី ឋិតនៅ​ក្នុង​បរ​និមិ្មត​វសវត្តី។បេ។ ឋិតនៅ​ក្នុង​ព្រហ្មលោក​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។

ចប់ សព្វ​ទិសា​កថា។


ធម្មកថា


 [៤១៦] ពួក​ធម៌​ទាំងអស់ ជា​និ​យតៈ​ឬ។ អើ។ (ពួក​ធម៌​ទាំងអស់) ជា​មិច្ឆត្ត​និ​យតៈ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ (ពួក​ធម៌​ទាំងអស់) ជា​សម្មត្តនិ​យតៈ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ គំនរ ជា​អនិយតៈ មិន​មាន​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ក្រែង​គំនរ​ជា​អនិយតៈ មាន​ដែរ​ឬ។ អើ។ ប្រសិនបើ គំនរ​ជា​អនិយតៈ មាន ម្នាល​អ្នក​ដ៏​ចម្រើន អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​ថា ពួក​ធម៌​ទាំងអស់ ជា​និ​យតៈ​ទេ។
 [៤១៧] ពួក​ធម៌​ទាំងអស់​ជា​និ​យតៈ​ឬ។ អើ។ ក្រែង​ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់​ត្រាស់​ថា គំនរ ៣ យ៉ាង គឺ​គំនរ​ជា​មិច្ឆត្ត​និ​យតៈ ១ គំនរ​ជា​សម្មត្តនិ​យតៈ ១ គំនរ​ជា​អនិយតៈ ១ ឬ។ អើ។ ប្រសិនបើ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់​ត្រាស់​ថា គំនរ ៣ យ៉ាង គឺ​គំនរ​ជា​មិច្ឆត្ត​និ​យតៈ ១ គំនរ​ជា​សម្មត្តនិ​យតៈ ១ គំនរ​ជា​អនិយតៈ ១ ម្នាល​អ្នក​ដ៏​ចម្រើន អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​ថា ពួក​ធម៌​ទាំងអស់ ជា​អនិយតៈ​ទេ។
ថយ | ទំព័រទី ២៣៩ | បន្ទាប់
ID: 637825239959440760
ទៅកាន់ទំព័រ៖