ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៦

បុគ្គល​នោះ កាលបើ​ដឹង​យ៉ាងនេះ ឃើញ​យ៉ាងនេះ ចិត្ត​រមែង​រួចចាក​កាមាសវៈ​ផង។បេ។ ចិត្ត​រមែង​រួចចាក​អវិជ្ជា​សវៈ​ផង ពាក្យ​ដូច្នេះ មាន​ក្នុង​ព្រះ​សូត្រ​ឬ។ អើ។ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គល​មាន​សញ្ញោជនៈ​ក្នុង​ទី​ចំពោះមុខ លះបង់​សញ្ញោជនៈ​ដែរ។

ចប់ សម្មុខីភូត​កថា។


សមា​បន្ន​អស្សា​ទេតិ​កថា


 [៩៨] បុគ្គល​ចូល​ឈាន រមែង​រីករាយ ការ​ត្រេកអរ​ក្នុង​ឈាន មាន​ឈាន​ជា​អារម្មណ៍​ឬ។ អើ។ ឈាន​នោះ ជា​អារម្មណ៍​របស់​ឈាន​នោះ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ឈាន​នោះ ជា​អារម្មណ៍​របស់​ឈាន​នោះ​ឬ។ អើ។ បុគ្គល ពាល់ត្រូវ​ផស្សៈ​នោះ ដោយ​ផស្សៈ​នោះ ទទួល​វេទនា​នោះ ដោយ​វេទនា​នោះ សំគាល់​នូវ​សញ្ញា​នោះ ដោយ​សញ្ញា​នោះ នឹក​នូវ​ចេតនា​នោះ ដោយចេតនា​នោះ គិត​នូវ​ចិត្ត​នោះ ដោយចិត្ត​នោះ ត្រិះរិះ​នូវ​វិតក្ក​នោះ ដោយ​វិតក្កៈ​នោះ ពិចារណា​នូវ​វិចារៈ​នោះ ដោយ​វិចារៈ​នោះ ពេញចិត្ត​នូវ​បីតិ​នោះ ដោយ​បីតិ​នោះ រឭក​នូវ​សតិ​នោះ​ដោយ​សតិ​នោះ ដឹង​ច្បាស់​នូវ​បញ្ញា​នោះ​ដោយ​បញ្ញា​នោះ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ការ​ត្រេកអរ​ក្នុង​ឈាន ប្រកបដោយ​ចិត្ត​ហើយ ចុះ​ឈាន​ប្រកបដោយ​ចិត្ត​ដែរ​ឬ។ អើ។
ថយ | ទំព័រទី ៥៧ | បន្ទាប់
ID: 637825141079147964
ទៅកាន់ទំព័រ៖