ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

វារៈ៩ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [១៩១] វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ និង​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ បណ្ឌិត គប្បី​ឲ្យ​ពិស្ដារ ដូច​ហេតុមូល​កៈ​ដែរ។

ចប់ អនុលោម​បច្ច​នីយ​គណនា។


 [១៩២] វារៈ២ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ… វារៈ២ ក្នុង​អនន្ដរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ១០០ | បន្ទាប់
ID: 637827893745465542
ទៅកាន់ទំព័រ៖