ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

ឧតុសមុដ្ឋាន​រូប … មហាភូត៣ កើតជា​មួយ​នឹង​មហាភូត១ របស់​ពួក​អសញ្ញ​សត្វ។បេ។ កដ​ត្តា​រូប ឧបា​ទា​រូប កើតជា​មួយ​នឹង​មហាភូត​ទាំងឡាយ។
បណ្ឌិត គប្បី​ឲ្យ​ពិស្ដារ ដូចជា​បដិ​ច្ច​វារៈ​ដែរ។
 [២៤៣] វារៈ២ ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [២៤៤] វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ១២៣ | បន្ទាប់
ID: 637827899781705194
ទៅកាន់ទំព័រ៖