ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

 [៣០៨] វារៈ១ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ២ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។ វារៈ១ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ (វារៈ១ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងពួង) ព្រោះ​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងនោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ ប្រហែលគ្នា​នឹងន​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យដែរ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ ក្នុង​បច្ចយ​វារៈ។


 [៣០៩] វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ១៧ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១៧ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ១៦២ | បន្ទាប់
ID: 637827909082607553
ទៅកាន់ទំព័រ៖