ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

 [៣៤៦] ព្រោះ​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ ប្រហែលគ្នា​នឹង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ។ ព្រោះ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ និង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ ប្រហែលគ្នា​នឹង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ។ ព្រោះ​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ ប្រហែលគ្នា​នឹង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យដែរ។

ចប់ អនុលោម​បច្ច​នីយៈ ក្នុង​បច្ចយ​វារៈ។


 [៣៤៧] វារៈ៤ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៤ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៤ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [៣៤៨] វារៈ១ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ១ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ១៧៤ | បន្ទាប់
ID: 637827912570224456
ទៅកាន់ទំព័រ៖