ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

អនុលោម​ត្តិ​កប្ប​ដ្ឋាន
កុសល​ត្តិ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [២៦] កុសលធម៌ អាស្រ័យ​កុសលធម៌ គប្បី​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក៏​មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យ​កុសលធម៌ គប្បី​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក៏​មាន។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​កុសលធម៌ គប្បី​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក៏​មាន។ កុសលធម៌​ក្ដី អព្យាកតធម៌​ក្ដី អាស្រ័យ​កុសលធម៌ គប្បី​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក៏​មាន។ អកុសលធម៌​ក្ដី អព្យាកតធម៌​ក្ដី អាស្រ័យ​កុសលធម៌ គប្បី​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក៏​មាន។ កុសលធម៌​ក្តី អកុសលធម៌​ក្ដី អាស្រ័យ​កុសលធម៌ គប្បី​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក៏​មាន។ កុសលធម៌​ក្ដី អកុសលធម៌​ក្ដី អព្យាកតធម៌​ក្ដី អាស្រ័យ​កុសលធម៌ គប្បី​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក៏​មាន។
ថយ | ទំព័រទី ១៩ | បន្ទាប់
ID: 637827871589440285
ទៅកាន់ទំព័រ៖