ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

 [៤៣០] វារៈ២ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ២ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [៤៣១] វារៈ១ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [៤៣២] វារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៣ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [៤៣៣] វារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ និង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៣ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ២០៩ | បន្ទាប់
ID: 637827943113189119
ទៅកាន់ទំព័រ៖