ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

វារៈ៣ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [៤៨២] វារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៣ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ អនុលោម​បច្ច​នីយៈ។


 [៤៨៣] វារៈ២ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ២ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ២២៨ | បន្ទាប់
ID: 637827948055527979
ទៅកាន់ទំព័រ៖