សមាជិក​ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមកិច្ចការក្នុងគេហទំពរ


  • ភិក្ខុ គុណឃោសោ
    យ័ញ មិញ គឿង

  • ភិក្ខុ សីលសុទ្ធោ
    យ័ញ ហ៊ុង

  • ភិក្ខុ ឆាយា មតិទត្តោ
    យ័ញ មិញ