ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៨

កម្ម​នោះ​ ​ជា​កម្ម​មិន​ត្រូវ​តាម​ធម៌​ ​ជា​កម្ម​មិន​ត្រូវ​តាម​វិន័យ​ទេ​។​ ​ព្រះ​ឧបាលិ​ដ៏​មាន​អាយុ​ ​ក្រាបបង្គំទូល​សួរ​ថា​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​កម្ម​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​ការសាកសួរ​ ​សង្ឃ​ណាមួយ​ព្រមព្រៀង​គ្នា​ធ្វើ​ ​ដោយ​ការ​មិន​សាកសួរ​វិញ​ ​កម្ម​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​ការ​ប្តេជ្ញា​ ​សង្ឃ​ធ្វើ​ ​ដោយ​មិនបាន​ប្តេជ្ញា​វិញ​ ​ឲ្យ​អ​មូឡ្ហ​វិន័យ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​សតិវិន័យ​វិញ​ ​ធ្វើ​តស្ស​បា​បិយ​សិកា​កម្ម​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​អ​មូឡ្ហ​វិន័យ​វិញ​ ​ធ្វើ​ត​ជ្ជ​នី​យក​ម្ម​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​តស្ស​បា​បិយ​សិកា​កម្ម​វិញ​ ​ធ្វើ​និ​យស្ស​កម្ម​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​ត​ជ្ជ​នី​យក​ម្ម​វិញ​ ​ធ្វើ​បព្វា​នី​យក​ម្ម​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​និ​យស្ស​កម្ម​វិញ​ ​ធ្វើ​បដិ​សារ​ណី​យក​ម្ម​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​បព្វាជនីយ​កម្ម​វិញ​ ​ធ្វើ​ឧក្ខេ​បនី​យក​ម្ម​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​បដិ​សារ​ណី​យក​ម្ម​វិញ​ ​ឲ្យ​បរិវាស​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​ឧក្ខេ​បនី​យក​ម្ម​វិញ​ ​ឲ្យ​មូលា​យ​បដិ​កស្សន​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​បរិវាស​វិញ​ ​ឲ្យ​មានត្ត​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​មូលា​យ​បដិ​កស្ស​នៈ​វិញ​ ​ឲ្យ​អព្ភាន​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​មានត្ត​វិញ​ ​ឲ្យ​ឧបសម្បទា​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​គួរ​ដល់​អព្ភាន​វិញ​ ​បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏​ចំរើន​ ​កម្ម​នោះ​ ​ជា​កម្ម​ត្រូវ​តាម​ធម៌​ ​ជា​កម្ម​ត្រូវ​តាម​វន័យ​ដែរ​ឬ​។​ ​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​ត្រាស់​ថា​ ​ម្នាល​ឧបាលិ​ ​កម្ម​នោះ​មិនមែន​ជា​កម្ម​ត្រូវ​តាម​ធម៌​ ​មិនមែន​ជា​កម្ម​ត្រូវ​តាម​វិន័យ​ទេ​ ​ម្នាល​ឧបាលិ​ ​សង្ឃ​ណាមួយ​ព្រមព្រៀង​គ្នា​ ​ធ្វើ​កម្ម​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ ​ក្នុង​ទី​ចំពោះមុខ​ ​(​ត្រឡប់ជា​ធ្វើ​)​ ​ក្នុង​ទី​កំបាំងមុខ​វិញ​ ​
ថយ | ទំព័រទី ២៣៣ | បន្ទាប់
ID: 636795582575270118
ទៅកាន់ទំព័រ៖