សម្គល់ពាក្យ៖ ក - ករ - ក៏


ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - 09:31:56 ល្ងាច - បានអាន៖ 473
បញ្ចូលដោយ៖ Danh Minh Cường

៖ ព្យញ្ជនៈ​ទី ១ ក្នុង​វគ្គ​ទី ១ ជា​កណ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​ក្នុង​ឋាន​បំពង់​ក ជា​សិថិល-អឃោសៈ, សំ. បា. មាន​សូរ​ស័ព្ទ​ថា កៈ ។
 ( ន. )  អវយវៈ​ដែល​ត​ពី​ក្បាល​ទៅ​ស្មា ឬ​ទៅ​ខ្លួន​នៃ​មនុស្ស​សត្វ ។ ដៃ​ជើង​មនុស្ស​ក៏​មាន ក​ដែរ: ក​ដៃ​, ក​ជើង ។ ទង​ខាង​ដើម​កួរ​ស្រូវ​ក៏​ហៅ ក ដែរ : ក​ស្រូវ ។ កន្លែង​ដែល​ត​ជាប់​ពី​មាត់​ដប​ជាដើម​ចុះ​ទៅ​ទល់​នឹង​ក្អេង​ក៏​ហៅ ក ដែរ : ក​ដប, ក​ក្អម ។
 ( កិ. )  តាំង​ផ្ដើម, តាំង​ធើ្វ : កសាង, ក​កើត, ក​ចេតិយ, ក​ភូមិ ។ 
ករ៖ បា.  ( ន. )  ដៃ : លើក​ករ​ប្រណម្យ ។ 
ក៏៖ ( និ. )  ពាក្យ​ជា​សន្ធាន​មាន​សំ​ឡេង​កញ្ឆក់​ខ្លី​សម្រាប់​និយាយ​ត​ប្រយោគ​ដោយ​ឡែក : អ្នក​ក៏​ទៅ, ខ្ញុំ​ក៏​ទៅ, ធើ្វ​ដូច្នេះ​ក៏​បាន, របស់​នេះ​រូប​ក៏​ល្អ​ តម្លៃ​ក៏​ថោក ។

តាមវចនានុក្រម​ខ្មែរ​ ១.០

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត


សម្គល់ពាក្យ៖ កល - កល់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កា - ការ - កាណ៌ - ការណ៍ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កាន់ - កណ្ឌ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កប្ប - កាប់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កន្លាស់ - កន្លះ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កម្ម - កាំ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường