សម្គល់ពាក្យ៖ កន្លាស់ - កន្លះ


ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - 09:37:32 ល្ងាច - បានអាន៖ 337
បញ្ចូលដោយ៖ Danh Minh Cường

កន្លាស់៖ ( ន. ) ប្រដាប់​មាន​មុខ​តូច​ស្រួច​សម្រាប់​ក្លាស់, ខ្ទាស់ : ក្លាស់​កន្លាស់​ក ។
( ន. ) ស្លឹក​សម្រាប់​ប្រក់, សម្រាប់​បាំង​ដែល​ដេរ ក្លាស់​ដោយ​កន្លាស់ : ស្លឹក​កន្លាស់ ។
( ន. ) ឈ្មោះ​ឈ្លើង​មួយ​ប្រភេទ មាន​រូប​តូច​ល្អិត ឈ្លើង​កន្លាស់ ។
កន្លះ៖  ( គុ. )  ដែល​មាន​ខ្លះ, ដែល​មិន​ពេញ, នៅ​រវាង​ពាក់​កណ្ដាល : អង្ករ​កន្លះ​តៅ, ប្រហែល​កន្លះ​ម៉ោង,.... ។ 

តាមវចនានុក្រម​ខ្មែរ​ ១.០

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត


សម្គល់ពាក្យ៖ កាន់ - កណ្ឌ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កា - ការ - កាណ៌ - ការណ៍ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ ក - ករ - ក៏ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កល - កល់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កម្ម - កាំ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កប្ប - កាប់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường