សម្គល់ពាក្យ៖ កល - កល់


ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - 09:40:31 ល្ងាច - បានអាន៖ 350
បញ្ចូលដោយ៖ Danh Minh Cường

កល៖ កល់ សំ. ( ន. ) (កល ន. ឬ គុ. “មាយា; កោង; មាន​ពុត...”) ឧបាយ​យ៉ាង​ល្អិត, ល្បិច (ឧបាយ​កល) : ដំណើរ​ហ្នឹង​ជា​កល​ឧបាយ​របស់​គេ​ទេ; ប្រយ័ត្ន​ចាញ់​កល​គេ ។
កល់៖ ( កិ. )  ទ្រ​ពី​ក្រោម, ស៊ែម​ពី​ក្រោម ដើម្បី​ឲ្យ​ស្មើ​មិន​ឲ្យ​ល្អៀង ឬ ដើម្បី​ឲ្យ​ហើប ឲ្យ​ខ្ពស់​ឡើង : ដាក់​កំណល់​កល់​ឲ្យ​ខ្ពស់​ឡើង ។ 

តាមវចនានុក្រម​ខ្មែរ​ ១.០

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត


សម្គល់ពាក្យ៖ កន្លាស់ - កន្លះ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ ក - ករ - ក៏ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កប្ប - កាប់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កា - ការ - កាណ៌ - ការណ៍ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កម្ម - កាំ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កាន់ - កណ្ឌ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường