សម្គល់ពាក្យ៖ កា - ការ - កាណ៌ - ការណ៍


ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - 09:41:57 ល្ងាច - បានអាន៖ 428
បញ្ចូលដោយ៖ Danh Minh Cường

កា៖ ( ន. ) បំពង់​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក ធ្វើ​ដោយ​លោហ​ធាតុ​ផ្សេង​ៗ ឬ​ដោយ​ដី​លាយ​ព័ណ៌ : កា​ទឹក ។
( កិ. ) សរសេរ​អាសយដ្ឋាន គឺ​សរសេរ​ចុះ​ឈ្មោះ​លំនៅ​អ្នក​ដែល​នឹង​ទទួល​សំបុត្រ នៅ​ស្រោម​សំបុត្រ​ដែល​នឹង​ផ្ញើ​ទៅ : កា​ស្រោម​សំបុត្រ; សរសេរ​ថែម​សេចក្ដី​ផ្សេង​ៗ លើ​ខ្នង​សំបុត្រ​ជា​សញ្ញា : កា​ខ្នង​សំបុត្រ ។
ការ៖ ( កិ. )  មូរ​សរសៃ​សូត្រ, សរសៃ​អំបោះ​ជាដើម​ដោយ​ខ្នារ : ការ​សូត្រ, ការ​អំបោះ...។
( កិ. )  បិទ​បាំង, រាំងរា, ឃាត់​ខាំង, ការ​មិន​ឲ្យ​សត្រូវ​ចូល​មក, ការ​ខ្លួន, មេ​មាន់​ការ​កូន...។
( កិ. )  រៀបចំ​អាវាហ​វិវាហ​មង្គល, ផ្សំ​ផ្គុំ​បុរស​និង​ស្ត្រី​ឲ្យ​បាន​ជា​គូ​ស្វាមី​ភរិយា : ការ​កូន, ការ​ក្មួយ, ស៊ី​ការ...។
បា.; សំ.  ( ន. )  (កាយ៌ ឬ ការ្យ) កិច្ច ឬ អំពើ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ : ធ្វើ​ការ, មាន​ការ, ការ​អ្វី​ខ្លះ ?
( ន. )  ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ដាក់​ខាង​ដើម​ពាក្យ​ដែល​ជា​កិរិយា​សព្ទ​ផ្សេង​ៗ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​នាម​ស័ព្ទ ដូច​ជា : សំពះ (កិ.) ការ​សំពះ (ន.) ជាដើម ។
កាណ៌៖ ការ   សំ.  ( ន. )  (កណ៌ “ត្រចៀក”) សព្វ​ថ្ងៃ​ប្រើ​ជា​រាជ​សព្ទ : ព្រះ​កាណ៌ “ត្រចៀក​ស្ដេច” ។
ការណ៍៖ កា   សំ. បា.  ( ន. )  (ការណ) ហេតុ, ដំណើរ : ទាស់​ការណ៍​ហើយ​ឯង, សេចក្ដី​រាយ-ការណ៍ ។

តាមវចនានុក្រម​ខ្មែរ​ ១.០

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត


សម្គល់ពាក្យ៖ កន្លាស់ - កន្លះ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កល - កល់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ ក - ករ - ក៏ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កប្ប - កាប់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កាន់ - កណ្ឌ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កម្ម - កាំ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường