សម្គល់ពាក្យ៖ កប្ប - កាប់


ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - 09:38:20 ល្ងាច - បានអាន៖ 332
បញ្ចូលដោយ៖ Danh Minh Cường

កប្ប៖ កាប់ បា.; សំ. ( ន. ) (កល្ប) កាល​ដែល​តាំង​នៅ​យូរ​អង្វែង : មួយ​កប្ប, ភ្លើង​ប្រល័យ​កប្ប ។
កាប់៖ បា.  ( កិ. )  (កប្ប “សម្រេច, ផ្តាច់...”) ប្រហារ​ដោយ​គ្រឿង​មាន​មុខ​មុត មាន​ដាវ​និង​កាំបិត​ជាដើម ។ 

តាមវចនានុក្រម​ខ្មែរ​ ១.០

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត


សម្គល់ពាក្យ៖ ក - ករ - ក៏ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កា - ការ - កាណ៌ - ការណ៍ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កាន់ - កណ្ឌ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កន្លាស់ - កន្លះ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កល - កល់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កម្ម - កាំ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường