សម្គល់ពាក្យ៖ កាន់ - កណ្ឌ


ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - 09:36:47 ល្ងាច - បានអាន៖ 527
បញ្ចូលដោយ៖ Danh Minh Cường

កាន់ ( កិ. ) ចាប់​ខ្ជាប់ : កាន់​ដំបង, កាន់​ឆត្រ ។ ប្រកាន់​ការ ចាប់​ការ​ដោយ​មុខ​ៗ : កាន់​ការ​ណា​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​នោះ​ឲ្យ​ហើយ ។
កណ្ឌ៖ កាន់   បា.  ( ន. )  ព្រួញ; គ្រាប់​កាំភ្លើង; ទង់; ដើម; កំណត់, បរិច្ឆេទ, វគ្គ, ខ្សែ : សាស្រ្តា​មួយ​កណ្ឌ ។

តាមវចនានុក្រម​ខ្មែរ​ ១.០

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត


សម្គល់ពាក្យ៖ កា - ការ - កាណ៌ - ការណ៍ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ ក - ករ - ក៏ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កន្លាស់ - កន្លះ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កប្ប - កាប់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កម្ម - កាំ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường
សម្គល់ពាក្យ៖ កល - កល់ - ថ្ងៃអាទិត្យ 20 កក្កដា 2014 - Danh Minh Cường